Klauzula informacyjna RODO

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora Danych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
RK HOME CONSULTING ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań dalej zwanym jako „ADO”.

2. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić tylko w oparciu o co najmniej jedną przesłankę spośród wskazanych w art. 6 RODO i / lub art. 9 RODO, w szczególności:
Realizacja wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy.
  • Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową (fakturowanie),
  • Kontakt pomiędzy osobami działającymi w imieniu lub na rzecz Administratora i Kontrahenta,
  • Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi ze współpracą biznesową,
  • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy,
  • Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim.
3. Zgodnie z przyjętą polityką przekazywanie danych, których administratorem jest ADO do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, może się odbywać wyłącznie po spełnieniu warunków przewidzianych w Rozdziale V RODO.

4. W ramach realizacji naszych zadań i celów, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień, w szczególności:
  • podmioty realizujące dla ADO usługi: z zakresu ochrony osób i mienia, doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odpowiednich przepisów prawa tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi, odpowiednich przepisów prawa podatkowego, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

6. Administrator Danych dokonuje oceny skutków dla ochrony danych w celu opisania przetwarzania danych osobowych oraz oceny jego konieczności i proporcjonalności, a także w celu wspomagania zarządzania ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z przetwarzania ich danych osobowych.

7. W celach określonych w pkt 5c-f (RODO) Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl.

10.
W przypadku zgłoszenia przez organ nadzoru żądania, Administrator Danych udostępnia mu prowadzone przez siebie rejestry.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych na potrzeby określone powyżej jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy. Nie mniej jednak, konsekwencją nie podania danych osobowych może być niemożność otrzymywania informacji zwrotnej na zapytania ofertowe, niemożność realizacji umowy oraz brak zgody na realizację usług świadczonych przez RK HOME CONSULTING ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań.

Pełna Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich pracowników Administratora Danych, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe, jak również innych osób, które z upoważnienia Administratora Danych uzyskały dostęp do danych osobowych. Każda z tych osób została zapoznana z najważniejszymi procedurami bezpieczeństwa danych opisanymi w Polityce ochrony danych osobowych i zobowiązana do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań. Osoby, o których mowa złożyły oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa danych oraz zobowiązały się do ich stosowania.